Missie
Het is ons streven dat de JC van der Walschool een warme school is, met een goed leerklimaat voor uw kind(eren). Dat realiseren we door continu te werken aan een goede samenwerking tussen ouders, team en leerlingen. In dat ene belang wat ons bindt: het kind.​

Visie
Het onderwijs op onze school is bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In die periode van acht jaar leggen wij de basis voor een goed vervolg van hun verdere schoolloopbaan. Een hoog niveau halen is mooi, maar we spreken liever over een goed niveau, passend bij de mogelijkheden van het kind.

Wij streven ernaar om kinderen een ononderbroken leertijd te geven. Daarom bezinnen we ons voortdurend op de inhoud en organisatie van ons onderwijs. Onderwijs op maat (passend bij het niveau van het individuele kind), effectieve instructie (de wijze van uitleg van de leerstof), handelingsgericht werken (wat heeft het kind nodig om optimaal te kunnen functioneren), opbrengstgericht werken (uit het kind halen wat er in zit) en een goed leerlingvolgsysteem zijn hierbij sleutelwoorden.

We werken mee aan de doelstellingen van Passend Onderwijs, wat betekent dat wij zoveel mogelijk kinderen binnen de basisschool houden. Leerlingen kunnen door onderwijs op maat, met of zonder externe hulp, meestal op onze school blijven. Bijvoorbeeld door voor één of meerdere vakken een eigen leerlijn te volgen.

Kinderen groeien op in een multiculturele samenleving. In verschillende vak- en vormingsgebieden besteden we hier aandacht aan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennis van en respect voor andere culturen hebben. Het aanbod van leerstof omvat meer dan alleen de cognitieve ontwikkeling (leervakken). Wij besteden, behalve aan de lichamelijke ontwikkeling en creatieve ontwikkeling, ook ruim aandacht aan de sociale- en emotionele ontwikkeling. Ruzies uitpraten, kringgesprekken houden, het pestprotocol volgen, kinderen motiveren voor hun werk, belangstelling hebben voor elkaar, zijn voor ons heel belangrijke aspecten van het dagelijks met elkaar omgaan.

Het team van de J.C. van der Walschool streeft ernaar leerlingen een veilige school- en groepssfeer aan te bieden. Duidelijke regels nemen daarbij een belangrijke plaats in. Hoewel de kinderen naarmate zij ouder worden, steeds meer verantwoordelijkheid krijgen, blijft de leerkracht als volwassene toch steeds degene met een duidelijke eindverantwoordelijkheid.

Dit alles doen wij vanuit onze levensbeschouwelijke identiteit.

De J.C. van der Walschool is een christelijke basisschool. Dat betekent dat wij onderwijs geven vanuit een christelijke visie en een daarop geïnspireerde levenshouding. Wij zien het kind als een uniek persoon, dat er mag zijn zoals hij of zij is en dat recht heeft op een goed, menswaardig bestaan.

De levensbeschouwelijke identiteit van onze school kleurt de school en is herkenbaar in de manier waarop wij ons onderwijs vormgeven en waarop wij met elkaar omgaan. Naast dat we aandacht besteden aan de christelijke feesten, willen we de kinderen voorbereiden op een actieve deelname aan de maatschappij, waarin vele christelijke waarden en normen ten grondslag liggen aan de wijze hoe wij met elkaar omgaan. Wij willen onze leerlingen opvoeden tot democratische burgers; ze leren wat tolerantie, respect en luisteren naar elkaar is.