Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is bedoeld als orgaan voor medezeggenschap, waarin de diverse belangen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel en functioneert daarmee als spiegel voor de directie. Het is de taak van de directie én de MR ervoor te zorgen, dat in de school iedereen in staat wordt gesteld zijn belangen kenbaar te maken. De taak van de MR is erin gelegen, een klimaat van openheid en onderling overleg te scheppen en te behouden. De MR is een belangrijke schakel tussen het bestuur enerzijds en de ouders en de school anderzijds, waarbij de belangen van ouders en kinderen centraal staan.

De middelen waarover de MR beschikt zijn instemmingsrecht en adviesrecht, afhankelijk van het onderwerp. Daarnaast kan de MR zowel gevraagd, als ongevraagd advies geven. Zo heeft de MR bijvoorbeeld instemmingsrecht bij het vaststellen van de schooltijden, onderwijskundige doelstellingen, arbeidsomstandigheden en de schoolgids. Adviesrecht geldt bijvoorbeeld ten aanzien van aanstellings- en ontslagbeleid, vakantieregeling, lesrooster, besteding middelen, verbouwing, en onderhoud van de school. De medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan in de schoolorganisatie en werkt conform een binnen de vereniging vastgesteld reglement.

De MR-leden zijn door de ouders aanspreekbaar op hun activiteiten ten behoeve van de school. Vragen, opmerkingen, adviezen en/of suggesties zijn altijd van harte welkom. Het e-mailadres van de MR is: mr.jcvanderwal@vechtstreekenvenen.nl.

De medezeggenschapsraad van de J.C. van der Walschool heeft de volgende leden:

Oudergeleding:
Michiel van den Broeck (voorzitter)
Arco van Kooten (penningmeester)
Johan Wassink

Personeelsgeleding:
Lida Stapel
Joanie van Tuijl
Yvette Broekkamp

Ouderhulp
Pasen, Kerst, het schoolreisje of kamp. Met uw hulp krijgen onze vieringen de aandacht die ze verdienen, wordt het een kamp om nooit te vergeten en komen we geen handen tekort op excursies of schoolreisjes. Jaarlijks bieden veel ouders bij één of meerdere activiteiten hun hulp aan. Gedurende het schooljaar zijn er meerdere momenten waarop ouders zich kunnen inschrijven. Wilt u ook helpen? U bent van harte welkom!